Lokalni izbori 2013. i usklađivanje statuta i poslovnika JLS-a

.

.

Lokalni izbori 2013. i usklađivanje statuta i poslovnika JLS-a

Cijena: 270,00 HRK
Količina
Broj nagradnih bodova koje ćete ostvariti kupnjom jednog proizvoda: 0.

Glavom VI. Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 - proč. tekst, 113/00, 124/00 - proč. tekst, 28/01, 41/01 - proč. tekst, 55/01 - ispr., 76/10 i 85/10 – proč. tekst), odnosno čl. 133. – 139., a i drugim odredbama Ustava te temeljnim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) regulirana je mjesna, lokalna i područna (regionalna) samouprava. Kako je upravo Novelom Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 144/12) i Zakonom o lokalnim izborima (Nar. nov., br. 144/12), koji su stupili na snagu 29. prosinca 2012., uređen i rok za usklađivanje statuta i općih akata (tri mjeseca od dana stupanja na snagu tih Zakona), tako su i teme u ovom priručniku aktualne i vezane uz na lokalne izbore koji će se održati u svibnju 2013., i usklađivanje statuta i općih akata koje je u tijeku. U prvom radu pišemo o značenju i provođenju lokalnih izbora, a osobito o važnom institutu pribavljanja mišljenja građana u svim dijelovima razvoja i provođenja poslova lokalne i područne (regionalne) samouprave. Drugi rad odnosi se na odredbe Zakona o lokalnim izborima (Nar. nov., br. 144/12) kojima je uređeno provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbora općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika. U radu ukazujemo na bitne novine u izbornom postupku u odnosu na prijašnje izbore. Predmet trećeg rada je primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 144/12) kojim je unaprijeđen sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave. Tim Zakonom obavljena su i određena usklađenja sa Zakonima koji su doneseni u međuvremenu. U radu ukazujemo na bitne odrednice tih izmjena i dopuna. Tema četvrtog rada je usklađivanje statuta i poslovnika s Novelom Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonom o lokalnim izborima i drugim propisima. U radu donosimo primjere članaka statuta i poslovnika na koje treba obratiti pozornost pri usklađivanju, a u nastavku rada donosimo ogled- Lokalni izbori.indd 5 11.2.2013. 17:10:03 6 PREDGOVOR ni primjer statuta i Poslovničke odluke, s naznačenim odredbama koje bi trebalo uskladiti, odnosno izmijeniti. U sljedećem članku objašnjavamo osnivanje i rad mjesnog odbora, obavljanje poslova iz njegove nadležnosti, te nadzor i raspuštanje vijeća mjesnog odbora. Također, pojašnjavamo usklađivanje odredaba o mjesnoj samoupravi s Novelom Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odnosno provođenje izbora članova vijeća mjesnih odbora i drugih oblika mjesne samouprave prema odgovarajućoj primjeni Zakona o lokalnim izborima (Nar. nov., br. 144/12). Na temelju podataka Registra prostornih jedinica o kućnim brojevima, ulicama i trgovima, jedinicama mjesne samouprave i naseljima evidentirat će se podaci o boravištu (adresi) birača u Registru birača, a temeljem tih podataka provest će se lokalni izbori. Stoga u posljednjem radu pišemo o ulozi Državne geodetske uprave u provođenju odredaba Zakona o registru birača (Nar. nov., br. 144/12). U prilogu priručnika objavljujemo tekst Zakona o lokalnim izborima (Nar. nov., br. 144/12), redakcijski pročišćeni tekst Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i Zakon o registru birača (Nar. nov., br. 144/12).

Podaci

Nakladnik
Novi informator
Uvez
Meki uvez
Jezik
hrvatski
Godina izdanja
2013
Dimenzije
17 x 24