Ivica Filipović,Mihovil Anđelinović,Mario Filipović: Platni promet

.

.

Platni promet

Platni promet

Cijena: 399,00 HRK
Količina
Broj nagradnih bodova koje ćete ostvariti kupnjom jednog proizvoda: 0.

Knjiga Platni promet sastoji se od četiri dijela. Prvi se dio bavi novcem i novčanim sustavima. U tom su dijelu obrađeni pojam, povijest te funkcije i karakteristike novca kao i novčani sustavi. Drugi se dio bavi platnim prometom. Najprije je u tom dijelu pojmovno određen platni promet te su prikazane njegove temeljne funkcije. Nakon toga je prezentiran regulativni okvir platnog prometa u Republici Hrvatskoj te sustav platnog prometa u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. U nastavku drugoga dijela obrađeni su transakcijski računi i jedinstveni registar računa, oblici plaćanja, instrumenti osiguranja plaćanja te insolventnost sudionika platnog prometa. Treći dio knjige fokusiran je na devizno poslovanje. U tom su dijelu prikazani pravni okvir deviznog poslovanja, devizna (ne)rezidentnost i vrste deviznih poslova. Uz to, treći dio bavi se plaćanjem i naplatom u stranim sredstvima plaćanja kao i postupanjem rezidenata sa stranom gotovinom i čekovima. U nastavku se trećega dijela obrađuju jednostrani (fizički) prijenosi imovine, simulirani ugovori i zaštitne mjere, izvješćivanje, nadzorne knjige i nadzor deviznog poslovanja kao i instrumenti međunarodnoga platnog prometa. Posljednji, četvrti dio posvećen je sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Najprije su u tom dijelu predstavljeni temeljni pojmovi: pranje novca, financiranje terorizma, financijsko-obavještajna jedinica i sumnjiva transakcija, nakon čega su prikazani obveznici provedbe mjera za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma. Posebno poglavlje toga dijela odnosi se na mjere za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma, nakon čega su prikazane zadaće odvjetnika, odvjetničkih društava i javnih bilježnika te revizorskih društava i samostalnih revizora, pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja. U nastavku posljednjeg dijela naznačene su zadaće i nadležnosti Ureda za sprječavanje pranja novca i Carinske uprave Republike Hrvatske. Naposljetku su obrađene tematske cjeline koje se odnose na zaštitu i čuvanje podataka, vođenje evidencije i statistike te nadzor nad obveznicima primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Knjiga je ponajprije namijenjena studenticama/studentima Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao i ostalih visokoškolskih institucija na kojima se izučava platni promet. Jednako tako, knjiga je – osim akademskoj zajednici – namijenjena i onima koji se bave platnim prometom te ostalima koji žele više znati o platnom prometu.

 

Djelo je metodički prilagođeno izvođenju kolegija Platni promet na sveučilišnom diplomskom studiju Forenzike koji se izvodi na Sveučilištu u Splitu, Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti te na stručnom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

prof. dr. sc. Drago Jakovčević

 

Kao udžbenik za potrebe nastavnog procesa, ovaj rukopis je veoma dobro priređen i zaslužuje visoku ocjenu, posebno sa stanovišta metodološkog i pedagoško-didaktičkog pristupa za namjenu kojoj je posvećen.

prof. dr. sc. Sead Kreso

 

Knjiga nedvojbeno obogaćuje literaturu iz toga područja na hrvatskom tržištu, posebice iz razloga što autori po prvi put u Republici Hrvatskoj detaljno obrađuju problematiku platnog prometa.

doc. dr. sc. Marijana Bartulović

 

Izv. prof. dr. Ivica Filipović zaposlen je na Sveučilištu u Splitu, Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti. Na toj sastavnici Sveučilišta u Splitu nositelj je kolegija: Revizija, Računovodstvo proračunskog i neprofitnog sektora i Platni promet te jedan od nositelja kolegija Forenzika u bankarstvu i osiguranju. Osim toga, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu jedan je od nositelja kolegija Računovodstvo financijskih institucija, a na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu nositelj je kolegija: Revizija, Posebne revizije i Računovodstvo banaka.

Obavljao je brojne poslove i dužnosti, kao što su: financijski direktor, direktor poduzeća, pomoćnik ministra unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine za materijalno-financijske poslove, direktor direkcije računovodstvenih, plansko-analitičkih i informatičkih poslova u banci, član uprave banke, predsjednik uprave banke… Trenutačno obnaša dužnost pročelnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu.

Ovlašteni je revizor i stalni sudski vještak za računovodstvo i financije. Predavao je u okviru više programa edukacije koji se odnose na certificiranje članova nadzornih i upravnih odbora te stjecanje zvanja „ovlašteni računovođa“ i „ovlašteni računovodstveni forenzičar“. Bio je, u 2016., član Stručne radne skupine za reviziju poreznog sustava i izradu novih zakonodavnih rješenja u poreznom sustavu Republike Hrvatske.

Autor je knjige Revizija te autor odnosno koautor više od 50 znanstvenih i stručnih radova.

 

Dr. sc. Mihovil Anđelinović rođen je u Splitu. Osnovnu školu i Prvu jezičnu gimnaziju završio je u Splitu. Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, 2001. godine upisuje Ekonomski fakultet u Zagrebu, smjer Financije, koji završava u srpnju 2004. godine. Poslijediplomski doktorski studij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu iz poslovne ekonomije upisao je u travnju 2009. godine, a u listopadu 2011. doktorirao s temom „Utjecaj ekonomskih ciklusa na oblikovanje investicijskoga portfelja društava za osiguranje“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Drage Jakovčevića. Od siječnja 2006. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za financije u zvanju asistenta, od studenog 2011. u zvanju višeg asistenta, a od studenoga 2014. u zvanju docenta.

Sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima Financijske institucije i tržišta, Burze vrijednosnica i Monetarna politika, Osiguranje i rizici, a na stručnom studiju sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Platni promet. Kao gost predavač održao je više predavanja na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Osiguranje i reosiguranje. Mentor je na većem broju seminarskih, završnih i diplomskih radova.

Samostalno i u koautorstvu aktivno objavljuje radove u međunarodnim i domaćim časopisima te u zbornicima s međunarodnih znanstvenih konferencija. Dodatno se educirao na različitim znanstvenim i stručnim konferencijama i radionicama. Tajnik je Poslijediplomskog specijalističkog studija Osiguranje i reosiguranje te je izlagao na brojnim stručnim i specijalističkim seminarima.

 

Mario Filipović, univ. spec. oec., završio je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku poslijediplomski specijalistički studij Organizacija i menadžment. Polaznik je, na tom fakultetu, poslijediplomskoga doktorskog studija Management. Objavio je tri znanstvena rada u zborniku radova međunarodnoga znanstvenog skupa, odnosno u međunarodno priznatom časopisu i publikaciji.

Zaposlen je, kao ovlašteni revizor, u revizorskom društvu Fimar d.o.o. Split. Sudjeluje, kao vanjski stručni suradnik, u izvođenju seminarske nastave na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu.

Podaci

Nakladnik
Pearson
Uvez
Meki uvez
Jezik
hrvatski
Broj stranica
240
Godina izdanja
2017
Dimenzije
18,9 x 24,6
ISBN
978-1-78726-390-1