Petar Vuković (uredio) i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Petar Vuković (uredio)

Rođen 1975. u Subotici, Srbija. Maturirao u jezičnoj gimnaziji u Subotici 1994. Godine 1999. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao kroatistiku i opću lingvistiku, a 2001. slavistiku (bohemistiku i rusistiku kao A-predmete te polonistiku kao B-predmet). Studirao na Karlovu sveučilištu u Pragu, Masarykovu sveučilištu u Brnu i Sveučilištu u Beču. Doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2007. radom s područja češke i hrvatske sintakse. Član uredništva Leksikona podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca, koji izlazi u Subotici.

Aktivni filteri

168,00 HRK