Berislav Pavišić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 4

Berislav Pavišić

Prof. dr. Berislav Pavišić rođen je 23. ožujka 1943. u Požegi. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1966., a magistrirao 1972. godine. Doktorat znanosti stekao je na istom fakultetu 1982. Objavio je sa suradnicima četiri sveučilišna udžbenika, komentare Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku u više izdanja, prijevode Hrvatskog kaznenoga zakona na talijanski i španjolski jezik, veći broj znan st venih radova u domaćim i inozemnim časopisima, te hrvatsko-talijanski i talijansko-hrvatski rječnik kaznenoga prava. Kao glavni istraživač vodio je tri znanstvena projekta, a sada predvodi međunarodni istraživački projekt Tranzicija sustava kaznenoga postupka u suradnji s više inozemnih ustanova. Predstojnik je Zavoda za kaznene znanosti Mošćenice Pravnog fakulteta u Rijeci. U tri je navrata izabran za dekana Pravnoga fakulteta u Rijeci. Sudjeluje u radu na izradi više zakonskih prijedloga. Od 1968. do 1993. radio je kao sudac općinskog i okružnog, a od 1986. do 1993. Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Član je Državnoga sudbenog vijeća.

Aktivni filteri

S komentarom, kazalom i prilozima

4. izdanje

Izvori, komentari, praksa
Drugo izdanje