Zdravko Babić, Hrvoje Pintarić, Marjeta Mišigoj-Duraković, Davor Miličić, suradnici i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Zdravko Babić, Hrvoje Pintarić, Marjeta Mišigoj-Duraković, Davor Miličić, suradnici

Zdravko Babić

Pročelnik je Zavoda za intenzivnu kardiološku skrb Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC Sestre milosrednice, intervencijski kardiolog, intenzivist, sa znanjem ehokardiografske i ostale neinvazivne kardiološke dijagnostike, educiran i na klinikama u Njemačkoj, te dobitnik Rektorske nagrade. Govori engleski i njemački jezik.

Član je Europskog i Hrvatskog kardiološkog društva, u vodstvu radnih skupina za akutni koronarni sindrom, te kardiologiju rada i sporta. Autor je više od 150 znanstvenih radova i kongresnih sažetaka s više desetaka citata, te na više poglavlja u stručnim knjigama i udžbenicima, a recenzent je radova u domaćim i međunarodnim časopisima. 

Aktivno je sudjelovao na brojnim znanstvenim i stručnim međunarodnim i domaćim kongresima, suorganizirao više domaćih i međunarodnih simpozija i tečajeva trajne edukacije, te bio suradnik i voditelj na više međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata. Predsjednik je Zdravstvene komisije Hrvatskog ragbijaškog saveza i jedan od liječnika ragbi reprezentacije Hrvatske.

Hrvoje Pintarić

Profesor Hrvoje Pintarić od 1997. godine, zaposlen je u KBC “Sestre milosrdnice”, Zagreb, Klinika za internu medicinu, Zavod za kardiovaskularne bolesti. Od 2012.godine bio je voditelj Kliničke jedinice za invazivnu i intervencijsku kardiologiju, a od 2019. je pročelnik Centra za hitni prijem KBC-a. Specijalist je hitne medicine, interne medicine, subspecijalist kardiolog. 2013. godine stekao je titulu primarius. Tijekom 20 godina rada kao invazivni kardiolog (1998.-2018.), učinio je 2321 dijagnostičku proceduru (koronarografija), od čega 1278 intervencija (PCI) te oko 100 elektrofizioloških procedura.

Marjeta Mišigoj - Duraković

Marjeta Mišigoj-Duraković, dr. med., spec.interne medicine, mr. sci.biol., dr.sci med., red. profesor u trajnom zvanju u području društvenih znanosti -kineziologija i red. profesor u trajnom zvanju u području biomedicine Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Savjetnik je dekana Kineziološkog fakulteta( 2001-2013) i voditelj doktorskog studija Kineziologije (2001-2013). ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD: Bavi se znanstveno istraživačkim radom u području sportske i rekreacijske medicine, posebno njenog internističkog dijela i aspekta prevencije kroničnih metaboličkih srčanožilnih bolesti te u području biološke antropologije istraživanjem varijabilnosti morfoloških i funkcionalnih svojstava u populaciji sportaša, žena, djece i adolescenata.

Nema pronađenih proizvoda