Mate Kapović i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 2

Mate Kapović

Mate Kapović 1999. je završio Klasičnu gimnaziju, a 2003. godine studij lingvistike i kroatistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2004. radi i predaje na Odsjeku za lingvistiku. Doktorirao je 2007. na Sveučilištu u Zadru. Studirao je i japanologiju, sinologiju i skandinavistiku. Trenutno je docent i predaje/predavao je poredbenopovijesnu indoeuropsku fonologiju i morfologiju, akcentologiju, sociolingvistiku i svahili. Osim toga se bavi i dijalektologijom i jezičnom politikom. Objavio je knjige Uvod u indoeuropsku lingvistiku. Pregled jezikâ i poredbena fonologija (2008), Čiji je jezik? (2011) i Povijest hrvatske akcentuacije. Fonetika (2015). Također je napisao i 38 članaka objavljenih u domaćim i inozemnim časopisima, a pokretač je redovite godišnje međunarodne konferencije International Workshop on Balto-Slavic Accentology (IWoBA). Član je Odbora za dijalektologiju Razreda za filološke znanosti HAZU. Redovno sudjeluje u javnim raspravama o jeziku i politici.

Aktivni filteri

35,00 EUR