Nino Žganec

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Nino Žganec

Rođen je 1967. godine. Godine 1990. završio je Studij socijalnog rada na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje 1991. godine počinje raditi kao mladi istraživač. Od početka svojeg rada specijalizira se za područje organiziranja i razvoja lokalne zajednice. U okviru bavljenja ovim područjem sudjelovao je u radu nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata. Magistrirao je 1994. godine na Fakultetu za defektologiju. Doktorskom disertacijom pod naslovom "Organiziranje lokalne zajednice u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladeži", a disertaciju je obranio 1999. na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je objavio više znanstvenih i stručnih radova iz teorije i metodologije socijalnog rada. Sudjelovao je na 23 međunarodna i 20 domaćih znanstvenih i stručnih skupova na kojima je održao ukupno 14 priopćenja. Na kraćim boravcima bio je u većini europskih zemalja te u SAD i Kanadi. Tijekom 1993.-1994. godine boravio je na šestmjesečnom studijskom boravku u Njemačkoj, pri Sveučilištu u Essenu. Od 2001. godine obnaša dužnost pomoćnika ministra za pitanja socijalne skrbi u Ministrastvu rada i socijalne skrbi, a od 2004. godine obnaša dužnost državnog tajnika u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.

Aktivni filteri