Mario Katić

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Mario Katić

Mario Katić je etnolog i kulturni antropolog i povjesničar koji je za-poslen na Odjelu za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru.Istraživački je fokusiran na antropologiju hodočašća, antropologijusmrti, urbanu antropologiju, folkloristiku i metodologiju. Terenskaistraživanja provodi na području Bosne i Hercegovine, Dalmacije,Crne Gore te Irske. Kroz svoj etnografski rad i publikacije pokušavabalansirati između struke i “vraćanja” zajednici, stvaranja znanja i po-pularizacije etnologije i kulturne antropolgije, te teži biti angažiraniantropolog, upravo iz tog razloga paralelno radi na lokalnim etno-grafijama koje su namjenjene “domorodcima” i studijama zaštite pri-rode i kulturne baštine, a istovremeno piše i znanstvene članke imonografije namjenjene struci. Do sada je bio suurednik više znan-stvenih monografija: Pilgrimage, Politcs and Place-making in EasternEurope: Crossing the Borders (Routledge, 2014.), Pilgrimage and Sa-cred Places in Southeast Europe: History, Religious Tourism and Con-temporary Trends (Lit Verlag, 2014.), Military Pilgrimage andBattlefield Tourism: Commemorating the Dead (Routledge, 2017.),te nekoliko lokalnih etnografija: Usora: prošlost, običaji, životna sva-kodnevica (2011.), Ravne Brčko: prošlost, običaji i životna svakodne- vica (2014.), Novi Travnik između utopije i nostalgije (2016.).Urednik je i Studije zaštite karaktera krajolika kanjona rijeke Krupe(Sveučilište u Zadru, 2019.). Autor je monografije Smrt u dalmatin-skom zaleđu: Mirila od rituala do teatra. Od 2020. godine voditelj jeprojekta Hrvatske zaklade za znanost: Jadranska maritimna hodoča-šća u lokalnom, nacionalnom i transnacionalnom kontekstu.

Aktivni filteri

Historijsko-antropološka studija stvaranja bosanskohercegovačkog grada Vareša